solmag logo

Documente depuse de solicitant la instalator

1 - CEREREA DE FINANȚARE

 • Cererea de finanțare - anexa 3 (se va completa de catre noi)

 • 2 - ACTUL DE IDENTITATE

 • Valabil la data înscrierii, în copie.

 • Împuternicirea notarială, în situația în care cererea de finațare este semnată de către altcineva decât solicitantul, în original. De semenea și actul de identitate al persoanei împuternicite, valabil la data inscrierii, in copie;

 • 3 - EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

 • Nu mai vechi de   30 de zile la data înscrierii , din care sa rezulte dreptul de proprietate asupra imobilului constructie pe care se va implementa proiectul, în original;

 • În cazul in care sistemul de panouri fotovoltaice care deserveste constructia se amplaseaza pe teren, extras de carte funciară pentru teren.

 • 4 - CERTIFICAT DE ATESTARE FISCALĂ 1

 • Privind obligațiile de plata către bugetul de stat, emis pe numele solicitantului, de catre organul teritorial de specialitate al Ministerului Finantelor Publice, in termen de valabilitate la data inscrierii, în original, în copie legalizata sau emis în SPV.

 • 5 - CERTIFICAT DE ATESTARE FISCALĂ 2

 • privind impozitele si taxele locale si alte venituri ale bugetului local, emis pe numele solicitantului, de catre autoritatea publica locala tn a carei raza teritoriala isi are domiciliul, in termen de valabilitate la data inscrierii, in original sau in copie legalizata;

 • 6 - CERTIFICAT DE ATESTARE FISCALĂ 3

 • certificatul de atestare fiscala privind impozitele si taxele locale si alte venituri ale bugetului local, emis pe numele solicitantului, de catre autoritatea publica locala in a carei raza teritoriala se va implementa proiectul, in termen de valabilitate la data inscrierii, in original sau in copie legalizata, in cazul in care solicitantul are domiciliul in alta localitate decat cea in care se implementeaza proiectul.